انتصاب جناب آقای دکتر حسن نریمانیان به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از وکلا
انتصاب جناب آقای دکتر حسن نریمانیان به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از وکلا
انتصاب جناب آقای دکتر حسن نریمانیان طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر عبدالیان پور رییس مرکز وکلا

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه, جناب آقای دکتر حسن نریمانیان را به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه کشور و صیانت از مرکز منصوب شد.