تبریک هفته عفاف و حجاب معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
تبریک هفته عفاف و حجاب معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
تبریک هفته ی عفاف و حجاب توسط معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی