صفدری :شرکت در انتخابات وظیفه شرعی تداوم عاشورا و مکتب شهدا لبیک به رهبر معظم انقلاب و حفاظت از امنیت ملی
صفدری :شرکت در انتخابات وظیفه شرعی تداوم عاشورا و مکتب شهدا لبیک به رهبر معظم انقلاب و حفاظت از امنیت ملی
شرکت در انتخابات وظیفه شرعی تداوم عاشورا و مکتب شهدا لبیک به رهبر معظم انقلاب و حفاظت از امنیت ملی .مقابله ی جهادی در برابر دشمنان ودر نهایت کمک به تشکیل تمدن نوین اسلامی

صفدری :شرکت در انتخابات وظیفه شرعی تداوم عاشورا و مکتب شهدا لبیک به رهبر معظم انقلاب و حفاظت از امنیت ملی .مقابله ی جهادی در برابر دشمنان ودر نهایت کمک به تشکیل تمدن نوین اسلامی . زمینه سازی ظهور است پس با یک لبیک دیگر پای صندوق های رای به تکلیفمان عمل کنیم.