نشست علمی با موضوع *کودک همسری از دیدگاه حقوقدانان و روانشاسان ایران*
نشست علمی با موضوع *کودک همسری از دیدگاه حقوقدانان و روانشاسان ایران*
در این نشست صادقی، رئیس انجمن علمی حقوق و علوم قضایی دانشگاه آزاد تبریز و مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانون هم در خصوص ازدواج کودک همسری خلعی دارد بیان کرد: این خلع را جامعه و فعالان این حوزه می توانند جبران کنند. پای کار آمدن موسسات مردم نهاد انجمن ها و فعالین مدنی بخصوص موسسات مردم نهاد جوان باعث تسریع فرهنگ درست می شود.

در این نشست صادقی، رئیس انجمن علمی حقوق و علوم قضایی دانشگاه آزاد تبریز و مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانون هم در خصوص ازدواج کودک همسری خلعی دارد بیان کرد: این خلع را جامعه و فعالان این حوزه می توانند جبران کنند. پای کار آمدن موسسات مردم نهاد انجمن ها و فعالین مدنی بخصوص موسسات مردم نهاد جوان باعث تسریع فرهنگ درست می شود.

صادقی آگاهی بخشی از آینده و تبعات برای خانواده، فرهنگ سازی درست را مهم خواند و افزود: در اکثر موارد ما نمی‌دانیم فرزندنمان را داریم به کجا و با چه بهایی می فرستیم اینکه خانواده ها این مهم را به خوبی درک کنند اندکی مشکل را حل خواهد کرد . هر چند اقتصاد هم در این امر بی تأثیر نیست ولی همه ما که آگاه به موضوع هستیم پای فرهنگ سازی در مناطق حاشیه ی شهر بیایم و هر یک از ما یک رسالت داریم و آن رسالت را باید ایفاء کنیم و بهتر است از آموزش و پرورش شروع کنیم که بعد از خانواده رکن اصلی تربیت است.

صادقی در ادامه در خصوص آگاهی و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و روانشناسان افزود: آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی هم از طرف رسانه‌ها و هم از طریق دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد صورت بگیرد نتیجه خوبی میگیریم. با این راه فرهنگ‌سازی گسترش پیدا می‌کند.

وی آگاه‌سازی را وظیفه‌ی اصلی سازمان مردم نهاد دانست و افزود: همکارانم در بازدید از محله‌های حاشیه‌نشین شهر توانستند ازدواج کودک همسری را که اکثرا در این مناطق اتفاق می‌افتد بررسی کنند.

صادقی ادامه داد: مردم برای مردم نقش ایفا کنند و با مشارکت خود می‌توانند موضوعات مهم مانند ازدواج کودک همسری را از ریشه حل کرد.

صادقی در پایان بیان کرد: از رسانه‌ها نیز انتظار می‌رود مثل همیشه پای کار بوده و کنار مردمان باشند تا آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها نیز صورت بگیرد.