نقدینگی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱
نقدینگی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال 1401 را منتشر کرد؛ خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال 1401 منفی 56 هزار و 457 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری سهند آزادی به نقل از شادا، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲٫۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

از زمان تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مبلغ ۸۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان شامل ۴۱۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان اوراق نقدی و ۴۱۵ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است که بیشترین مبلغ اوراق منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۹ است که این مرکز ۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۱۳۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی و در مجموع ۲۰۲ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.

مدیریت انتشار اوراق غیرنقدی دولت که عمدتا شامل اسناد خزانه است، برعهده اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی ابزار تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی است که در زمره اوراق بهادار با نام قرار گرفته و بیانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در آینده است. این اسناد از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن تأمین کسری بودجه دولت‌هاست.

همچنین از ابتدای راه اندازی مرکز بدهی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۳۸ هزار و ۸۳۳٫۱ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت مورد تسویه قرار گرفته است که بیشترین مبلغ تسویه مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان اصل و ۴۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است که مجموعا ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است.

همچنین پیش‌بینی وهماهنگی‌های لازم برای تسویه به موقع اصل و فرع اوراق بهادار اسلامی در سنوات آتی نیز برعهده مرکز بدهی‌ها است که اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۲۵ هزار و ۴۶٫۲ میلیارد تومان و مجموع اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در ۵ سال آینده یعنی تا مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲٫۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

همچنین طبق آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و مطالبات دولت تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۵۴۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است که رقم ۶۰۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ بوده است.

همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی رقم منفی ۶۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در بررسی عملکرد انتشار اوراق دولتی با ظرفیتهای قانونی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد که از مجموع ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در سال گذشته، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۴۳ هزار میلیارد تومان مطابق با اصلاحات و الحاقات قانون بودجه و ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

در سال ۱۴۰۱ مبلغ نقد تأمین شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل ۱۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ تسویه شده اصل اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سود و کارمزد اوراق دولتی ۴۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است که جمعا ۱۷۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان میزان تعهدات و عملکرد تسویه اوراق دولتی در سال گذشته بوده است. خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتتجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۵۶ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است.

پایان پیام/